Sherbim Permbarimor Privat

Vendime Civile

Vendimet civile te formes se prere te gjykates, qe permban nje detyrim vendimet e dhena prej saj per sigurimin e padise, si dhe per ekzekutimin e perkoheshem

Vendime Penale

Vendime penale te formes se prere ne pjesen qe bejne fjale per te drejtat pasurore. 

Gjykata Arbitrazhi

Vendime e nje Gjykate Arbitrazhi ne Republiken e Shqiperise apo aribtrazheve te shteteve te huaja qe u eshte dhene fuqi sipas dispozitave ligjore.

Akte te tjera

Akte Noteriale qe permbajne detyrime ne te holla, aktet per dhenien e kredive bankare apo nga institucionet financiare jo banka si dhe akte te tjera qe sipas ligjeve te vecanta quhen tituj ekzekutive.

Ekzekutimi i titujve ekzekutive!

Lidhje